Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek informacyjny RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych Osobowych Dziecka,  Rodziców i Opiekunów w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Braniewie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.), dalej RODO, informuję, że;

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów), osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola i osób upoważnionych do kontaktu dzieci jest:

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – Sylwia Pawlukowska,

ul. Kołłątaja 16, 14-500 Braniewo

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 660 749 646

 1. Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Krzysztofa Klimek, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem telefonu: 55 620 02 54.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych placówki w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i nie będą udostępniane odbiorcą nieupoważnionym.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych.
 4. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-braniewo.pl i profilu społecznościowym przedszkola na Facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 6. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.