Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Czesne oraz opłaty dokonywać należy na rachunek bankowy Przedszkola o numerze : 

21 2030 0045 1110 0000 0246 1490

bądź w siedzibie Przedszkola u Dyrektora lub pracownika administracyjno – technicznego, do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku terminowych opłat, Przedszkole udziela upustu w kwocie określonej w umowie.